European Primary Care Cardiovascular Society

Diagnosis and management of hypertension in primary care | Bulgarian abstract

Jan. 30, 2020

Повишеното кръвно/артериално (АН) налягане или хипертонията е основна предотвратима причина за сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) и смърт. Сред възрастните общото разпространение е около 30-45%, но хипертонията става прогресивно по-честа с увеличаване на възрастта, до разпространение над 60% при хора на 60 и повече години. Освен това е добре установено, че понижаването на АН може значително да намали преждевременната заболеваемост и смъртност. Въпреки това, нивото на контрол на АН често е недостатъчен. Само около 40% от пациентите с хипертония се лекуват, а от тях само около 35% постигат стойности под 140/90 mmHg. Този документ има за цел да насочи общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и други лекари за първична медицинска помощ как да контролират съдовите заболявания при пациенти с хипертония в първичната помощ, включително как да се справят с предизвикателствата, пред които е изправена клиничната практика. Документът разглежда несъответствията между международните указания в определенията за хипертония и препоръките за това кога да започнете лечението. Европейското сърдечно-съдово дружество в първичната помощ (EPCCS) поддържа класификациите за хипертония, дефинирани в указанията на Европейското дружество по хипертония (ESH) / Европейското кардиологично дружество (ESC) за 2018 г. Последните доказателства, които са повлияли на препоръките биват обсъждани. Предлагат се актуални препоръки как да се следи АН и да се диагностицира хипертонията, както и препоръки за контрол и промени в начина на живот, така и фармакотерапевтични подходи.

The full guidance document is available in English.

View the full English document

Share this page with your colleagues and friends: