European Primary Care Cardiovascular Society

Diagnosis and management of hypertension in primary care | Swedish abstract

Dec. 19, 2019

Förhöjt blodtryck eller hypertoni är en viktig behandlingsbar orsak till hjärt-kärlsjukdom och allmän dödlighet. Bland vuxna är den totala prevalensen cirka 30-45%, men hypertoni blir gradvis vanligare med ökande ålder. Mer än 60% av personer över 60 år har ett förhöjt blodtryck. Det är välbekant att sänkning av blodtrycket kan minska sjuklighet och dödlighet väsentligt. Hypertoni är dock underbehandlat. Endast cirka 40% av patienterna med högt blodtryck får behandling, och av dessa uppnår endast cirka 35% ett blodtryck på mindre än 140/90 mmHg. Detta dokument ger handfasta råd för allmänläkare och andra läkare inom primärvården om hur man hanterar kärlsjukdom hos hypertensiva patienter i primärvården. Det går även in på hur man kan hantera utmaningar i klinisk praxis. Dokumentet diskuterar skillnader i internationella riktlinjer vad gäller definitioner av hypertoni och rekommendationer om när man ska börja behandlingen. European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS) stöder kategorierna för högt blodtryck definierade i riktlinjerna från 2018 av European Society of Hypertension (ESH) / European Society of Cardiology (ESC). Nya bevis som har påverkat riktlinjerna diskuteras kort. Dokumentet ger de senaste rekommendationer kring blodtrycksmätning ock diagnostik av hypertoni, samt båda farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingmöjligheter.

The full guidance document is available in English.

View the full English document

Share this page with your colleagues and friends: