European Primary Care Cardiovascular Society

Diagnosis and management of hypertension in primary care | Czech abstract

Dec. 11, 2019

Zvýšený krevní tlak (TK) nebo hypertenze jsou hlavní příčinou preventabilních kardiovaskulárních chorob a celkové mortality. U dospělé populace je celková prevalence přibližně 30–45%. Hypertenze se postupně zvyšuje s rostoucím věkem a nad 60 let věku dosahuje více než 60%. Je prokázáno, že snížení TK může podstatně snížit předčasnou nemocnost a úmrtnost. Míra kontroly TK je však často nedostatečná. Léčeno je pouze 40% pacientů s hypertenzí, z nichž pouze okolo 35% dosahuje cílového TK pod 140/90. Cílem tohoto dokumentu je, být průvodcem praktických lékařů i ostatních lékařů v primární péči ve zvládání cévních onemocnění u pacientů s hypertenzí, včetně toho, jak se vypořádat s různými problémy, kterým čelí klinická praxe. Dokument se zabývá rozpory mezi mezinárodními směrnicemi v definici hypertenze a doporučeními, kdy zahájit léčbu. Evropská kardiovaskulární společnost primární péče (EPCCS) podporuje kategorie hypertenze definované v pokynech Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)/Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2018. Diskutovány jsou nedávné důkazy, které ovlivnily nová doporučení. K dispozici jsou aktuální doporučení, jak monitorovat TK a diagnostikovat hypertenzi a možnosti léčby, jak v oblasti změny životního stylu, tak farmakoterapeutických možností.

The full guidance document is available in English.

View the full English document

Share this page with your colleagues and friends: