European Primary Care Cardiovascular Society

Diagnosis and management of hypertension in primary care | Slovak abstract

Oct. 29, 2019

Vysoký krvný tlak (TK) alebo hypertenzia je hlavná príčina kardiovaskulárnej morbidite a mortalite. U dospelých je celkový výskyt hypertenzie okolo 30-45 %, avšak postupne, s pribúdajúcim vekom, sa prevalencia zvyšuje. Až 60 % ludí starších ako 60 rokov a viac trpí na AH. Okrem toho je potvrdené, že zníženie TK môže podstatne zredukovať predčasnú chorobnosť a úmrtie. Miera kontroly TK je však často nedostatočná. Len okolo 40 % pacientov s vysokým krvným tlakom je v liečbe a z nich iba okolo 35 % má TK menej než stanovená hodnota menej ako 140/90 mmHg.

Cieľom tohto dokumentu je návod pre všeobecných lekárov a iných doktorov primárnej starostlivosti ako kontrolovať KVO u pacientov s vysokým krvným tlakom v primárnej starostlivosti, vrátane toho, ako zvládnuť výzvy, ktorým čelia v klinickej praxi. Dokument skúma nezrovnalosti medzi medzinárodnými Odporúčaniami v definovaní hypertenzie a odporúčaniami kedy začať s liečbou. Európska kardiovaskulárna spoločnosť primárnej starostlivosti (European Primary Care Cardiovascular Society, EPCCS) podporuje klasifikáciu hypertenzie definovanú odporúčaniami Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH)/Európskej spoločnosti pre kardiológiu (ESC) z r. 2018. Dokument v krátkosti rozoberá aj nedávne dôkazy, ktoré ovplyvnili smernice. Poskytuje tiež súčasné odporúčania ako monitorovať TK a diagnostikovať hypertenziu, možnosti manažmentu, ako aj zmeny životného štýlu a farmakoterapeutické možnosti.

The full guidance document is available in English.

View the full English document

Share this page with your colleagues and friends: